Lékařské prohlídky - zdravotní způsobilost hráčů

08.08.2015 06:50

Zdravotní způsobilost hráčů:

a)    každý hráč musí mít lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu (dále také jako „Lékařský posudek“), viz (Příloha číslo 1)

            b)   pro start hráče ve vyšší věkové kategorii dle odst. 1. čl. 219 SDŘ musí být sepsán „Protokol o
                   souhlasu se startem ve vyšší věkové kategorii“ (Příloha číslo 2)

           c)    za dodržování povinností uvedených v tomto odstavci odpovídá HOK;

       d)    kontrolu dokumentů o zdravotní způsobilosti hráčů a protokolu o souhlasu se startem ve vyšší věkové kategorii je oprávněn provádět řídící orgán soutěže

 

Příloha č. 1

 

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY HRÁČŮ LEDNÍHO HOKEJE

 

V souladu s obecně závaznými právními předpisy a z důvodu množících se případů srdečních příhod hráčů ledního hokeje u nás i ve světě, které končí zanecháním aktivní činnosti, invaliditou či úmrtím, ČSLH stanovuje následující minimální obsah povinných lékařských prohlídek u hráčů ledního hokeje v soutěžích  řízených ČSLH.

 

 

 

1.      U hráčů účastnících se soutěží ČSLH:

a)     rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí;

b)     sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu hráče a popis časové a fyzické náročnosti ledního hokeje;

c)     rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu hráče a dosud prodělaných onemocněních a užívaných léčivých přípravcích s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost hráče k lednímu hokeji;

d)     komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů hráče, které budou zatěžovány ledním     hokejem;

e)     rozbor údajů o vykonávaném sportu;

                   (vyšetření uvedená pod písm. a) až e) tohoto odstavce dále také jako „Základní vyšetření“);

 

f)      laboratorní a další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav hráče zjištěný Základním vyšetřením nebo zdravotní náročnost ledního hokeje nebo předpokládaná intenzita zatížení a objemu tréninku;

 

2.      U hráčů účastnících se soutěží I. liga, DHL ELJ, ELSD, ELIOD ELMD, LSŽ a LMŽ:

a)     vyšetření podle odst. 1. shora;

b)     zjištění základní antropometrie;

c)     standardní klidové elektrokardiografické vyšetření;

d)     zátěžové vyšetření včetně monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve;

e)     laboratorní a další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav hráče zjištěný vyšetřeními uvedenými pod písm. c) - d) tohoto odstavce.