PROHLÁŠENÍ HRÁČE A ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE

01.01.1900 08:24

 

Hokejový kemp v České Třebové 21.-26.8.2015

PROHLÁŠENÍ HRÁČE A ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE

Zavazuji se, že budu respektovat pokyny trenérů.

V případě závažného a opakovaného porušení disciplíny můžu být bez finanční náhrady vyloučen z hokejového kempu v České Třebové.

Mám platné zdravotní pojištění a hokejového kempu v České Třebové se zúčastním na vlastní nebezpečí.

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil

dítěti (jméno)……………………………………………………

rodné číslo ……………………………………………….....

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

Je alergické na: …………………………………………………………….

Pravidelně používá léky …………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Jiné zdravotní omezení: …………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Jsem si vědom (a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

Dne………………………

Podpis zákonného zástupce………………………………..

 Podpis účastníka campu……………………….

 

Hokejový kemp v České Třebové prohlášení 22.doc